FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सा.सु. भत्ता वितरण गरेको भरपाई वडा नं. ५, तेश्रो त्रैमासिक आ.व. २०७९/०८० ०७९/८० Saturday, April 22, 2023 - 21:22 PDF icon सा.सु. भत्ता वितरण गरेको भरपाई वडा नं. ५, तेश्रो त्रैमासिक आ.व. २०७९/०८०
सा.सु. भत्ता वितरण गरेको भरपाई वडा नं. ४, तेश्रो त्रैमासिक आ.व. २०७९/०८० ०७९/८० Saturday, April 22, 2023 - 21:22 PDF icon सा.सु. भत्ता वितरण गरेको भरपाई वडा नं. ४, तेश्रो त्रैमासिक आ.व. २०७९/०८०
सा.सु. भत्ता वितरण गरेको भरपाई वडा नं. ३, तेश्रो त्रैमासिक आ.व. २०७९/०८० ०७९/८० Saturday, April 22, 2023 - 21:21 PDF icon सा.सु. भत्ता वितरण गरेको भरपाई वडा नं. ३, तेश्रो त्रैमासिक आ.व. २०७९/०८०
सा.सु. भत्ता वितरण गरेको भरपाई वडा नं. २, तेश्रो त्रैमासिक आ.व. २०७९/०८० ०७९/८० Saturday, April 22, 2023 - 21:21 PDF icon सा.सु. भत्ता वितरण गरेको भरपाई वडा नं. २, तेश्रो त्रैमासिक आ.व. २०७९/०८०
सा.सु. भत्ता वितरण गरेको भरपाई वडा नं. १, तेश्रो त्रैमासिक आ.व. २०७९/०८० ०७९/८० Saturday, April 22, 2023 - 21:20 PDF icon सा.सु. भत्ता वितरण गरेको भरपाई वडा नं. १, तेश्रो त्रैमासिक आ.व. २०७९/०८०
आ.व. २०७९/०८० को दोश्रो त्रैमासिक सा.सु.भत्ता वितरण भरपाई (वडा नं.-५) ०७९/८० Tuesday, February 21, 2023 - 09:51 PDF icon आ.व. २०७९/०८० को दोश्रो त्रैमासिक सा.सु.भत्ता वितरण भरपाई (वडा नं.-५)
आ.व. २०७९/०८० को दोश्रो त्रैमासिक सा.सु.भत्ता वितरण भरपाई (वडा नं.-४) ०७९/८० Tuesday, February 21, 2023 - 09:50 PDF icon आ.व. २०७९/०८० को दोश्रो त्रैमासिक सा.सु.भत्ता वितरण भरपाई (वडा नं.-४)
आ.व. २०७९/०८० को दोश्रो त्रैमासिक सा.सु.भत्ता वितरण भरपाई (वडा नं.-३) ०७९/८० Tuesday, February 21, 2023 - 09:50 PDF icon आ.व. २०७९/०८० को दोश्रो त्रैमासिक सा.सु.भत्ता वितरण भरपाई (वडा नं.-३)
आ.व. २०७९/०८० को दोश्रो त्रैमासिक सा.सु.भत्ता वितरण भरपाई (वडा नं.-२) ०७९/८० Tuesday, February 21, 2023 - 09:49 PDF icon आ.व. २०७९/०८० को दोश्रो त्रैमासिक सा.सु.भत्ता वितरण भरपाई (वडा नं.-२)
आ.व. २०७९/०८० को दोश्रो त्रैमासिक सा.सु.भत्ता वितरण भरपाई (वडा नं.-१) ०७९/८० Tuesday, February 21, 2023 - 09:48 PDF icon आ.व. २०७९/०८० को दोश्रो त्रैमासिक सा.सु.भत्ता वितरण भरपाई (वडा नं.-१)

Pages