FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. ०७८/०७९ तेश्रो त्रैमासिक किस्ता सा.सु. भत्ता वितरण गरेको भरपाई (वडा नं.-५) ०७८/०७९ Sunday, May 8, 2022 - 12:40 PDF icon आ.व. ०७८/०७९ तेश्रो त्रैमासिक किस्ता सा.सु. भत्ता वितरण गरेको भरपाई (वडा नं.-५)
आ.व. ०७८/०७९ तेश्रो त्रैमासिक किस्ता सा.सु. भत्ता वितरण गरेको भरपाई (वडा नं.-४) ०७८/०७९ Saturday, May 7, 2022 - 18:32 PDF icon आ.व. ०७८/०७९ तेश्रो त्रैमासिक किस्ता सा.सु. भत्ता वितरण गरेको भरपाई (वडा नं.-४)
आ.व. ०७८/०७९ तेश्रो त्रैमासिक किस्ता सा.सु. भत्ता वितरण गरेको भरपाई (वडा नं.-३) ०७८/०७९ Saturday, May 7, 2022 - 18:26 PDF icon आ.व. ०७८/०७९ तेश्रो त्रैमासिक किस्ता सा.सु. भत्ता वितरण गरेको भरपाई (वडा नं.-३)
आ.व. ०७८/०७९ तेश्रो त्रैमासिक किस्ता सा.सु. भत्ता वितरण गरेको भरपाई (वडा नं.-२) ०७८/०७९ Saturday, May 7, 2022 - 18:20 PDF icon आ.व. ०७८/०७९ तेश्रो त्रैमासिक किस्ता सा.सु. भत्ता वितरण गरेको भरपाई (वडा नं.-२)
आ.व. ०७८/०७९ तेश्रो त्रैमासिक किस्ता सा.सु. भत्ता वितरण गरेको भरपाई (वडा नं.-१) ०७८/०७९ Saturday, May 7, 2022 - 18:19 PDF icon आ.व. ०७८/०७९ तेश्रो त्रैमासिक किस्ता सा.सु. भत्ता वितरण गरेको भरपाई (वडा नं.-१)
आ.व. ०७८/०७९ दोश्रो त्रैमासिक सा.सु. भत्ता पाउने लाभग्राहीहरु (वडा नं. ५) ०७८/०७९ Monday, January 3, 2022 - 12:49 PDF icon आ.व. ०७८/०७९ दोश्रो त्रैमासिक सा.सु. भत्ता पाउने लाभग्राहीहरु (वडा नं. ५)
आ.व. ०७८/०७९ दोश्रो त्रैमासिक सा.सु. भत्ता पाउने लाभग्राहीहरु (वडा नं. ४) ०७८/०७९ Monday, January 3, 2022 - 12:47 PDF icon आ.व. ०७८/०७९ दोश्रो त्रैमासिक सा.सु. भत्ता पाउने लाभग्राहीहरु (वडा नं. ४)
आ.व. ०७८/०७९ दोश्रो त्रैमासिक सा.सु. भत्ता पाउने लाभग्राहीहरु (वडा नं. ३) ०७८/०७९ Monday, January 3, 2022 - 12:46 PDF icon आ.व. ०७८/०७९ दोश्रो त्रैमासिक सा.सु. भत्ता पाउने लाभग्राहीहरु (वडा नं. ३)
आ.व. ०७८/०७९ दोश्रो त्रैमासिक सा.सु. भत्ता पाउने लाभग्राहीहरु (वडा नं. २) ०७८/०७९ Monday, January 3, 2022 - 12:45 PDF icon आ.व. ०७८/०७९ दोश्रो त्रैमासिक सा.सु. भत्ता पाउने लाभग्राहीहरु (वडा नं. २)
आ.व. ०७८/०७९ दोश्रो त्रैमासिक सा.सु. भत्ता पाउने लाभग्राहीहरु (वडा नं. १) ०७८/०७९ Monday, January 3, 2022 - 12:44 PDF icon आ.व. ०७८/०७९ दोश्रो त्रैमासिक सा.सु. भत्ता पाउने लाभग्राहीहरु (वडा नं. १)

Pages